torsdag 2 mars 2017

Info om PRAO


För kontakt med skolan kontakta:
Vanessa Novoa
Studie-och yrkesvägledare St:Olof skola
Telf: 070-085 13 69 E-post: vanessa.novoa@edu.sigtuna.se
För mer information kan man även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf

Praktiska arbetslivsorientering (PRAO)
-ger eleverna en egen erfarenhet från arbetslivet.
Företagen får möjlighet att möra framtidens kollegor, leverantörer, kunder, anställda, chefer och samarbetspartners.
Prao ger kunskap och erfarenhet
Ni som ställer upp och tar emot elever gör en värdefull insats. Ni ger ungdomarna en chans att pröva på olika arbetsuppgifter, skaffa sig erfarenhet och få inblick i arbetslivets villkor och krav. Det är viktiga kunskaper när de senare ska välja utbildning och yrke.
Prao är en god investering
Genom att ta emot Prao-elever får ni möjlighet att påverka såväl morgondagens arbetskraft som presumtiva kunder. Ni kan t.ex.
- lära känna ungdomar som senare kan bli aktuella som anställda
- förmedla kunskap om er arbetsplats och era utbildningskrav
- skapa ett gott anseende för er verksamhet
- öka er kunskap om ungdomars värderingar
Eleven förbereder sig i skolan

Prao ska inte vara en isolerad företeelse utan integreras i skolans totala verksamhet. Varje elev förbereder sin Prao i skolan och tar med sig frågor eller uppgifter till arbetsplatsen. Efter Praon får eleverna redovisa sina erfarenheter för klassen och lärare både muntligt och skriftligt.

Under Prao-perioden skall eleven:
- passa tider
- anmäla eventuell sjukfrånvaro till både skolan och arbetsplatsen
- utföra tilldelade arbetsuppgifter - följa arbetsplatsens regler
- uppträda trevligt
Om det inte fungerar, ta genast kontakt med skolan!
Checklista för arbetsplatsen
- Förbered kollegor i god tid innan Praoeleven kommer
- Planera in tid för introduktion, handledning och uppföljning
- Undersök vilka uppgifter som är lämpliga och säkra för eleven
- Låt eleven pröva olika arbetsmoment
- Uppmuntra eleven att ta egna initiativ
- Känn ansvar för eleven även på raster
- Ha tålamod – ”tuffa” elever är ofta osäkra under ytan
- Fyll i och skicka in närvaro för Praon till skolan
Informera eleven om
- arbetstider, raster och luncher
- arbetarskydd och försäkringsfrågor - ev. arbetskläder
- arbetsorganisation
- rutiner för sjukanmälan
- rutiner för användande av telefon på arbetstid
- personalförmåner

Arbetstider
- Vår rekommendation är att elevens arbetstid under Praon är max 8 timmar per dag inklusive raster. Arbetstiden bör ligga mellan klockan 07:00 och 18.00.
- Eleven får arbeta en lördag eller söndag, men måste då få ledigt annan dag i veckan.
- Eleven ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila.
- Eleven ska inte få lön eller annan ersättning.
- Inom kommunen har eleven rätt att äta i närbelägen skola.
- Eleven är försäkrad genom skolan.
Eventuella skador ska omgående anmälas till skolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar